sit

sit
{sit}
1. седя
сядам (и с down)
to SIT at home стоя си вкъщи, бездействувам
to SIT tight седя/държа се здраво (на седло, люлка и пр.), прен. държа на своето, не отстъпвам, издържам
2. мътя (за птица), кацвам, кацнал съм
3. член съм (на комисия, парламент и пр.)
to SIT in parliament for a constituency представям избирателен окръг в парламента
to SIT on a committee член съм на комисия
4. заседавам (за парламент и пр.)
5. позирам (to a painter на художник)
to SIT for one's portrait рисуват ме
6. намирам се, съм, стоя, лежа
SITting tenant настоящ/сегашен квартирант
7. стоя, лежа (за дреха), прилягам (и прен.)
подхождам (on на)
imperiousness SITs well on her подхожда/прилича и да се държи властно
8. възсядам, яздя
9. слагам (някого) да седне
SIT you down ост. седнете
10. ам. имам места за, побирам (за зала, кола и пр.)
to SIT at someone's feet уча се от/ученик съм на някого
SITs the wind there/in that quarter? прен. натам ли духа вятърът? такава ли била работата? joy sat on every countenance на всички лица бе изписана/се четеше радост
this food SITs heavy on the stomach тази храна пада тежко/тежи на стомаха
the responsibility SITs heavy on him отговорността му тежи
his principles SIT loosely on him принципите му не го обвързват твърде, не държи твърде на принципите си
sit about/around седя и бездействувам
sit back облягам се, отпускам се (в кресло и пр.), почивам си, отпускам се, бездействувам, скръствам ръце
sit by стоя безучастно, не се меся
sit down сядам
to SIT down to table/to a meal сядам да се храня
to SIT down to one's work сядам да работя, слагам да седне, воен. установявам се на лагер, обсаждам
to SIT down before/under приемам безропотно, стачкувам, без да напускам предприятието/завода, изразявам протест, като сядам пред полицията (по време на демонстрация)
to SIT down hard on a plan, etc. ам. разг. противопоставям се енергично на план и пр.
sit for явявам се на (изпит)
sit in седя в завода/университета и пр. в знак на протест (докато бъдат задоволени исканията ми), baby-sit
to SIT in on участвувам в
sit on член съм на (комисия и пр.), разглеждам, анкетирам (въпрос-за комисия), разг. пренебрегвам, не се занимавам с (оплакване и пр.), разг. скастрям, срязвам, натривам носа на (някого), слагам (някого) на мястото му
sit out стоя до края на (концерт, реч и пр.), стоя навън/на открито, не участвувам в, изпускам (танц, игра и пр.), стоя/оставам по-дълго от (някой друг)
sit round sit about/around
sit through sit out
sit under слушам/следвам курс от лекции на (даден професор)
sit up седя изправен (на стол и пр.), сядам (в леглото), изправям се на задните си крака (за куче), стоя (до късно), не си лягам, будувам, разг. стряскам се, сепвам се, поразмислям се, стягам се
to make someone SIT up (and take notice) изведнъж привличам вниманието на някого, стряскам някого, карам някого да се поразмисли
* * *
{sit} v (sat {sat}) (-tt) 1. седя; сядам (и с down); to sit at ho
* * *
стоя; сядам; седя; възсядам; заседавам; лежа; намирам се;
* * *
1. his principles sit loosely on him принципите му не го обвързват твърде, не държи твърде на принципите си 2. imperiousness sits well on her подхожда/прилича и да се държи властно 3. sit about/around седя и бездействувам 4. sit back облягам се, отпускам се (в кресло и пр.), почивам си, отпускам се, бездействувам, скръствам ръце 5. sit by стоя безучастно, не се меся 6. sit down сядам 7. sit for явявам се на (изпит) 8. sit in седя в завода/университета и пр. в знак на протест (докато бъдат задоволени исканията ми), baby-sit 9. sit on член съм на (комисия и пр.), разглеждам, анкетирам (въпрос-за комисия), разг. пренебрегвам, не се занимавам с (оплакване и пр.), разг. скастрям, срязвам, натривам носа на (някого), слагам (някого) на мястото му 10. sit out стоя до края на (концерт, реч и пр.), стоя навън/на открито, не участвувам в, изпускам (танц, игра и пр.), стоя/оставам по-дълго от (някой друг) 11. sit round sit about/around 12. sit through sit out 13. sit under слушам/следвам курс от лекции на (даден професор) 14. sit up седя изправен (на стол и пр.), сядам (в леглото), изправям се на задните си крака (за куче), стоя (до късно), не си лягам, будувам, разг. стряскам се, сепвам се, поразмислям се, стягам се 15. sit you down ост. седнете 16. sits the wind there/in that quarter? прен. натам ли духа вятърът? такава ли била работата? joy sat on every countenance на всички лица бе изписана/се четеше радост 17. sitting tenant настоящ/сегашен квартирант 18. the responsibility sits heavy on him отговорността му тежи 19. this food sits heavy on the stomach тази храна пада тежко/тежи на стомаха 20. to make someone sit up (and take notice) изведнъж привличам вниманието на някого, стряскам някого, карам някого да се поразмисли 21. to sit at home стоя си вкъщи, бездействувам 22. to sit at someone's feet уча се от/ученик съм на някого 23. to sit down before/under приемам безропотно, стачкувам, без да напускам предприятието/завода, изразявам протест, като сядам пред полицията (по време на демонстрация) 24. to sit down hard on a plan, etc. ам. разг. противопоставям се енергично на план и пр 25. to sit down to one's work сядам да работя, слагам да седне, воен. установявам се на лагер, обсаждам 26. to sit down to table/to a meal сядам да се храня 27. to sit for one's portrait рисуват ме 28. to sit in on участвувам в 29. to sit in parliament for a constituency представям избирателен окръг в парламента 30. to sit on a committee член съм на комисия 31. to sit tight седя/държа се здраво (на седло, люлка и пр.), прен. държа на своето, не отстъпвам, издържам 32. ам. имам места за, побирам (за зала, кола и пр.) 33. възсядам, яздя 34. заседавам (за парламент и пр.) 35. мътя (за птица), кацвам, кацнал съм 36. намирам се, съм, стоя, лежа 37. подхождам (on на) 38. позирам (to a painter на художник) 39. седя 40. слагам (някого) да седне 41. стоя, лежа (за дреха), прилягам (и прен.) 42. сядам (и с down) 43. член съм (на комисия, парламент и пр.)
* * *
sit [sit] v (sat[sæt]) 1. седя, сядам; to \sit at home стоя си вкъщи, мързелувам, безделнича; to \sit apart седя настрана; to \sit tight седя здраво на седлото; държа на, не отстъпвам от, отстоявам мнението си; to \sit over o.'s work залягам; to \sit over a book зачитам се (прехласвам се) в някоя книга; to \sit on o.'s hands прен. не предприемам нищо, не ръкопляскам; to \sit at s.o.'s feet прен. уча се от някого, слушам го в захлас; to \sit loose to s.th. не проявявам интерес към, безразличен съм към; 2. заседавам (за парламент и пр.); a committee is \sitting on the question един комитет разглежда (се занимава с) този въпрос; to \sit in judgement прен. съдя, критикувам; 3. заемам пост, член съм на (комитет и пр.) (on); to \sit on the bench съдия съм; to \sit in the parliament депутат съм; to \sit for a constituency представям окръг в парламента; 4. позирам (на художник) (to, for); 5. кандидатствам (for); to \sit for an exam явявам се на изпит; 6. мътя (за птици); 7. намирам се, съм, стоя, лежа; to be \sitting pretty в добро финансово (социално) положение съм; уреден съм в живота; her hair \sits close to her head тя носи косата си пригладена (опъната); food that \sits heavy on the stomach трудносмилаема, тежка храна; his responsibilities \sit heavy upon him неговите отговорности му тежат; his principles \sit loosely on him той не е много принципен; 8. става, приляга, стои, седи (за дреха); the dress \sits well on her роклята ѝ отива; 9. ост., поет. подхожда, подобава, приляга; forwardness that \sits ill on a young lady нахалство, което не подобава на младо момиче; 10. възсядам, яздя; to \sit a horse well седя здраво на седлото; 11. слагам (някого) да седне; 12. замествам (for), (= to baby-sit) наглеждам дете, докато родителите са излезли;

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • şitənmə — «Şitənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sit — W1S1 [sıt] v past tense and past participle sat [sæt] present participle sitting ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(in a chair etc)¦ 2¦(objects/buildings etc)¦ 3¦(do nothing)¦ 4¦(committee/parliament etc)¦ 5¦(meeting)¦ 6¦(animal/bird)¦ 7¦(look after)¦ …   Dictionary of contemporary English

 • sit — [ sıt ] (past tense and past participle sat [ sæt ] ) verb *** ▸ 1 rest lower body on something ▸ 2 be in situation etc. ▸ 3 be in particular place ▸ 4 meet in committee etc. ▸ 5 be model ▸ 6 take care of children ▸ 7 take an examination ▸ +… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • sit — /sIt/ verb past tense and past participle sat present participle sitting 1 IN A CHAIR ETC a) (I) to be on a chair or seat, or on the ground, with the top half of your body upright and your weight resting on your buttocks (+on/in/by etc): sitting… …   Longman dictionary of contemporary English

 • Sit — Sit, v. i. [imp. {Sat}({Sate}, archaic); p. p. {Sat} ({Sitten}, obs.); p. pr. & vb. n. {Sitting}.] [OE. sitten, AS. sittan; akin to OS. sittian, OFries. sitta, D. zitten, G. sitzen, OHG. sizzen, Icel. sitja, SW. sitta, Dan. sidde, Goth. sitan,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sit — [sit] vi. sat, sitting [ME sitten < OE sittan, akin to ON sitja, Ger sitzen < IE base * sed , to sit > L sedere, Gr hizein, Welsh seddu, to sit] 1. a) to rest the weight of the body upon the buttocks and the back of the thighs, as on a… …   English World dictionary

 • sit-in — [ sitin ] n. m. inv. • 1967; mot angl. , de to sit in « prendre place, s installer » ♦ Anglic. Forme de contestation non violente consistant à s asseoir par terre en groupes pour occuper des lieux publics. Les étudiants ont organisé des sit in. ● …   Encyclopédie Universelle

 • sit — ► VERB (sitting; past and past part. sat) 1) be or cause to be in a position in which one s weight is supported by one s buttocks and one s back is upright. 2) be or remain in a particular position or state: the fridge was sitting in a pool of… …   English terms dictionary

 • Sit-in — Sit ịn auch: Sit|ịn 〈n. 15〉 Sitzstreik von Akademikern [<engl. sit „sitzen“ + in „in“] * * * Sit in, Sit|in [sɪt |ɪn ], das; [s], s [engl. sit in, zu: to sit in = teilnehmen, anwesend sein]: Aktion von Demonstrierenden, bei der sich die… …   Universal-Lexikon

 • sit-in — /sit in /, n. 1. an organized passive protest, esp. against racial segregation, in which the demonstrators occupy seats prohibited to them, as in restaurants and other public places. 2. any organized protest in which a group of people peacefully… …   Universalium

 • sit — SIT, situri, s.n. (Franţuzism) Peisaj. – fr. site Trimis de Zavaidoc, 13.09.2007. Sursa: DLRM SIT s. v. cadru, imaş, izlaz, păşune, peisaj, privelişte, scenă, tablou, vedere. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime sit s. n., pl. síturi …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”